سلامت روان

پرسشنامه سلامت عمومی مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه تشخیص های بالینی، برای ردیابی کسانی که اختلالات روانی دارند، استفاده می شود .در بین ابزارهای سرند سلامت روانی، پرسشنامه سلامت عمومی، یکی از ابزارهایی است که به طور وسیعی در سراسر جهان از آن استفاده می شود. همچنین حجم وسیعی از پژوهش ها در زمینه کیفیت روان سنجی آن وجود دارد.

سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجایی که در فرایند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده دارد و از طرفی کارمندان ازاقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور هستند، ارزیابی سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

استیشن روانشناسی شامل دو قسمت روان ۱؛ روان ۲ میباشد.

در مرحله اول سه نوع پرسشنامه انجام میشود که شامل پرسشنامه اضطراب D؛ افسردگی E؛ وسواس K؛ میباشد و مرحله دوم شامل پرسشنامه خودایفا( امنیت شغلی و…) میباشد.

مراجعه کننده محترم استراحت کوتاهی مابین دو مرحله خواهد داشت و در سایر استیشن ها ارجاع داده خواهد شد و مجدد برای پر کردن پرسشنامه دوم در خدمت آنها هستیم.

کار استیشن روانشناسی درمان و مشاوره نیست و صرفا پرسشنامه ها به دلیل کار تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص پایش سلامت کارکنان علوم پزشکی شهرستان شاهرود انجام میگیرد،فقط در صورت نیاز و تمایل مراجعه کننده میتواند به مراکز درمانی ارجاع داده شود.

درپرسشنامه اضطراب، معیار سنجش اضطراب و نگرانی افراد درطول سالهای زندگی ست، ودر پرسشنامه افسردگی و وسواس احساس غم پوچی و افسردگی و وسواس فرددر طی سالهای زندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مرحله دوم که پرسشنامه خودایفا میباشد شامل موارد زیر میباشد:

1. وضعیت شغلی

2. سنجش سلامت و عملکرد شغلی

3. سرمایه اجتماعی محیط کار

4. استرس سنجی سیگریت 

5. پرسشنامه رضایت از ابعاد مختلف زندگی

6. عوامل تنش زای مدوام

7. کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

8. پرسشنامه پرخاشگری.