معاینات بالینی

سلامت جامعه مقوله ثابت وپايداري نيست،بلکه پروسه ای درحال تغيير است،که نيازبه مراقبت، مداخله و مديريت مستمر دارد. یکی ازبزرگترين چالشهایی كه سيستمهای بهداشتی ایران و سراسر جهان با آن مواجه میباشند، افزايش بار بیماریهاي غیرواگیر است.

براساس آمارجهان مهمترین علت مرگ ومیر و یکی ازعلل اصلی اتلاف هزينه های سلامت، بیماریهای غيرواگير هستند، به طوریکه حداقل 80 درصد از علل مرگ و میر را به خوداختصاص داده اند و پیش بینی میشود این میزان روند افزایشی داشته باشد. ولی تازمانیکه عوامل خطر سازبیماریهای غیرواگیر مشخص نشوند، امکان برنامه ریزی جهت کنترل این بیماریها نیز فراهم نمی باشد.

 

دراین میان، مطالعات کوهورت سهم قابل ملاحظه ای درشناخت عوامل مؤثربربیماریها،آزمون فرضیات درزمینه اتیولوژی بیماریها و روشهای پیشگیری ودرمان درمقیاس بزرگ دارند.

ازجمله نکات مثبت مطالعات کوهورت،امکان ارزیابی همزمان اطلاعات ژنوتایپ افراد و اطلاعات عوامل محیطی درطول زمان  میباشد.

مطالعه پرشین کوهورت شاهرود با هدف پایش سلامت  ۲۰۰۰ نفرازکارکنان علوم پزشکی انجام میشود،اطلاعات مرتبط باسلامت درگذشته و حال ازطریق مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی و آزمایشات پاراکلینیکی جمع­آوری میشود و با استفاده ازشاخصهای توصیفی مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

بخش بالینی شامل سه استیشن پرسشگری وتن سنجی می باشد که درهریک از آنها سیستمی جهت ثبت اطلاعات وجود دارد، دراتاق تن سنجی نیزدستگاه بادی آنالیز، فشارسنج، ترازو و متر جهت اندازه گیریهای انتروپومتری وجود دارد

درقسمت بالینی موارد زیر بررسی می شود؛

تاریخچه باروری :

در این قسمت سوابق باروری خانم ها بررسی می شود. شامل: تعداد بارداریها، روشهای پیشگیری، یائسگی، غربالگریها و غیره……..

سوابق بیماری های مزمن :

در این قسمت سوابق بیماری های مختلف شامل دیابت، فشار خون، نارسایی کلیه، سرطان ها وو علائم بالینی پرسیده و بررسی می شود.

داروهای مصرفی :

در این قسمت تاریخچه ی داروهای مصرفی فرد در طول زندگی بررسی می شود.

  • سوابق خانوادگی بیماری ها :

در این قسمت وجود هرگونه سابقه ی بیماری در خویشاوندان درجه یک و دو فرد بررسی می شود.

بهداشت دهان و دندان :

در این قسمت معاینه کلی از دندان ها انجام می شود.

معاینه فیزیکی :

در این قسمت معاینه فیزیکی از فرد به عمل آمده و فشار خون فرد اندازه گیری می شود.

 عادات فردی (مصرف الکل ودخانيات) :

دراین بخش سوالاتی در مورد مصرف دخانیات و الکل توسط فرددرطول زندگی و یا در معرض تماس با دخانیات قرارگرفتن فرد درطول زندگی پرسیده میشود.

تن سنجی :

در این قسمت شاخص های قد، وزن، دور کمر و … سنجیده می شود.

بادی آنالیز:

اندازهگیری وزن به تنهایی قادر به نشان دادن تاثیرات ورزش و بهبود رژیم غذایی در تغییرات توده ی ماهیچه ها و چربی نیست، هم چنین اینکه چربی ها، بافت های ماهیچه ای و آب چگونه در بدن توزیع شده اند اهمیت فوق العاده ای در تشخیص راه حل مناسب جهت رسیدن به فرم ایده آل بدن دارد. بر این اساس دستگاه بادی آنالیزور از تکنولوژی های انحصاری خود برای پی بردن به موارد زیراستفاده می کند :

تعیین میزان دقیق چربی، آب، پروتئین و

چربی موضعی                                

میزان چاقی                                   

لاغری موضعی